Strona Główna

 

Nr konta bankowego.

Santander Bank Polska S.A.

70 1090 1506 0000 0001 5143 8034 konto do wpłat za wyżywienie

81 1090 1506 0000 0001 5143 8030 – opłata za zgubioną kartę magnetyczną 15 zł

 

Wzór przelewu:

 1. Imię i nazwisko wychowanka

 2. Opłata na miesiąc …………….

 3. Stały adres zameldowania

Opłatę za wyżywienie należy dokonać 

do dnia 10 każdego miesiąca.

Wychowankowie u każdego swojego wychowawcy sprawdzają jakiej kwoty należy dokonać na kolejny miesiąc.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU ZS

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU ZS,CKU W GRONOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

TERMINY                                                                                W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

Składanie Deklaracji o Kontynuowaniu Pobytu w Internacie

 

23 maja – 31 maja (dostarczona osobiście)

 

Składanie Wniosków o przyznanie miejsca w Internacie

 

8 czerwca – 22 lipca, do godz. 15:00 (wniosek w formie papierowej)

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 

15 sierpnia, udzielamy informacji telefonicznie w godz. 12:00 – 16:00, po podaniu imienia, nazwiska kandydata (tel. 664 415 476).
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15 sierpnia,

 

Informacji o przyjęciu udzielamy telefonicznie w godz. 10:00 – 14:00 – po podaniu imienia, nazwiska kandydata (tel. 664 415 476).

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA DO PLACÓWKI w roku szkolnym 2023/2024

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje internat, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. W przypadku kandydata niepełnoletniego:
 2. wielodzietność rodziny kandydata,
 3. niepełnosprawność kandydata,
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 5. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. W przypadku kandydata pełnoletniego:
 7. wielodzietność rodziny kandydata
 8. niepełnosprawność kandydata,
 9. samotne wychowywanie dziecka.
 10. Kryteria określone przez organ prowadzący obejmujące zarówno kandydatów niepełnoletnich i pełnoletnich:
 11. odległość miejsca stałego zamieszkania od Gronowa
 12. rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej,
 13. przestrzeganie regulaminu internatu ( wysoka frekwencja na zajęciach lekcyjnych, regularne uiszczanie opłat za wyżywienie i in.)

Każde z kryteriów wymienionych ma tą samą wartość i wynosi 1 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami – przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń kandydatów

Warunkiem korzystania z internatu jest systematyczne regulowanie opłat za  wyżywienie oraz składki na Radę Rodziców w wysokości 10 zł za każdy miesiąc.

Pierwszeństwo w zakwaterowaniu w internacie mają uczniowie, którzy mają problem z dojazdem do szkoły/duża odległość do szkoły.

Pokoje są 3-osobowe i 4- osobowe, prysznice i łazienki są wspólne i znajdują się na korytarzu.

Uczniowie zobowiązani są do przywiezienia własnej pościeli. Kołdry, poduszki i koce są na wyposażeniu internatu.

Internat jest otwarty od niedzieli, godz. 15.00 do piątku do godz. 18.00.

Obowiązkiem każdego wychowanka jest wykupienie całodniowego wyżywienia, na wszystkie dni, w których uczeń będzie przebywał w internacie.

Bez wykupionego wyżywienia uczeń traci prawo zamieszkania w internacie.

Kwota za całodzienne wyżywienie wynosi 15 zł/może ulec zmianie/

Opłata za posiłki dokonywana jest na konto bankowe ZS CKU w Gronowie

W dniu zakwaterowania do internatu

proszę mieć przy sobie numer konta bankowego.

Kwota za miesiąc wrzesień wynosi …….. zł

Karty abonamentowo-zbliżeniowe będą wydawane przez kierownika internatu.

Na przelewie bankowym powinny być zamieszczone następujące dane:

 • Imię i nazwisko ucznia

 • Stały adres zamieszkania

 • Konto bankowe

 • Kwota zapłaty

 • Nazwę usługi i miesiąca na który dokonuje płatności.

Rodzice wychowanka \opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia, do wychowawcy, na Radę Rodziców jednorazowo na semestr kwotę 100 zł.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu internatu. Regulamin znajduje się na stronie szkoły.

Usunięciem z internatu grozi opuszczenie godzin lekcyjnych. Kryteria podane są w regulaminie.

Każdy pierwszoklasista i osoba niepełnoletnia przyjeżdża w dniu kwaterowania z rodzicem lub prawnym opiekunem.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo od wychowawców w chwili kwaterowania do internatu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU ZS

Dane w dowodzie wpłaty powinny zawierać:

– imię nazwisko

– stały adres zamieszkania

– konto bankowe

– kwotę zapłaty

– nazwę usługi i miesiąca na który dokonuje płatności

Regulamin korzystania ze stołówki Zespół Szkół, CKU w Gronowie

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Karta odwołań posiłków

Copyright © 2007-2024 Internat Zespołu Szkół, CKU w Gronowie All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.4, from BuyNowShop.com.